Liturgie eredienst 11 april 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie 11 april 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: Ds. F. Verboom te Kampen
Ouderling van dienst: Bertus Ritsema
Diaken van dienst: Willemien Houter
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en felicitatie voor hun 55 jarig huwelijk gegaan naar Jan en Tetsje Faber.

Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Aanvangslied (zanggroep): Psalmen 135: 1 en 2

1 Halleluja! looft den Heer,
prijst zijn naam en majesteit,
toegewijden aan zijn eer,
die vanouds zijn knechten zijt,
gij die uw verheven plicht
in de tempelhof verricht.

2 Prijst den Heer, want Hij is goed.
Stemt uw snaren en vertolkt
dat zijn naam ons leven doet.
Hij koos Jakob tot zijn volk,
Israël tot kroonsieraad
van zijn goddelijke staat.

Stil gebed
Votum en groet

Lied (zanggroep): Psalm 100: 1 en 2

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”

Een leefregel

Luisterlied: Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent mij tot Heer en Heiland,
ja U bent de Vredevorst
‘k heb U lief meer dan enig ander
Heer mijn God U stilt mijn dorst.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Gebed om een goede dienst

Schriftlezing: Efeze 4: 20 – 32

Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Luisterlied: Opwekking 226

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Van zijn liefde, wondergroot,
Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout
En mij redde van de dood.

Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser.
Met zijn bloed kocht Hij ook mij:
Aan het kruis schonk Hij genade,
Droeg mijn schuld en ik was vrij.

‘K Wil het wonder gaan verhalen,
Hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade
Hij ’t rantsoen gewillig gaf.
Refrein

Ik wil zingen van mijn Heiland,
Hoe Hij smarten leed en pijn,
Om mij ’t leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn.
Refrein

Verkondiging: Door Hem opgestaan

Orgelspel intermezzo: Opwekking 229
Heer, wat een voorrecht Om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder In uw wijngaard te staan,
Samen te dienen, te zien wie U bent,
Want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
Als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
Als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Dankgebed en voorbeden en het Onze Vader

Slotlied (Zanggroep): Lied 912: 1, 2 en 6

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Zegen

Orgelspel

Vanmorgen is er kinderkerk in een bijzaal van de kerk


Inzameling van de gaven (bij uitgang)
Bestemmingen: Diaconie en Kerk

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen:

De collectebestemming voor vandaag is Diaconie:ISEE
(Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea) en Kerk
Van harte aanbevolen.

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.