Liturgie eredienst 1 augustus 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie zondag 1 augustus 2021 aanvang 9:30 uur
Protestantse Gemeente “De Zaaier”, Ens

Voorganger: De heer Bertus Ritsema
Ouderling van dienst: Karin Steiginga
Diaken van dienst: Willemien Houter
Organist: Paul Buijnink

Mededeling
De bloemengroet van vorige week is als groet en bemoediging gegaan naar Richard Nieuwenhuizen.


Orgelspel

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)
Aansteken Paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied: Lied 25 : 2, 4 en 10

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
‘k blijf U al den dag verwachten.

4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor
Hij zal leiden ’t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem need’rig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.

10. Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t’ allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

Stil gebed – Votum en Groet

Klein Gloria (zanggroep/gemeente)
Ere zij de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest, als in den beginne,
nu en immer en van eeuwigheid tot
eeuwigheid! Amen.

Zingen: Lied 748 : 1 , 2 en 4

1. Het duurt niet lang meer tot de tijd
van Christus aan zal breken
en Hij in grote heerlijkheid
het oordeel uit zal spreken.
Het lachen is dat uur gedaan
als alles zal in vuur vergaan,
naar Petrus heeft geschreven

2. Dan klinken de bazuinen luid
tot aan de verste kimmen
Dan zullen alle doden uit
hun smalle graven klimmen.
Maar die nog op de aarde gaan
die zal de Heer van stond af aan
tot nieuwe mensen maken.

4. O Jezus, help mij dan ter tijd
terwille van uw wonden,
dat in het boek der zaligheid
ook mijn naam wordt gevonden.
Ik koester ook geen twijfel meer,
ik weet ook wel, getrouwe Heer,
dat Gij hebt overwonnen.

Leefregels

Zingen: Lied 19 : 3 en 4

3. Volmaakt is ‘s Heren wet, die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft. Getrouw en gans gewis,
is Gods getuigenis dat dwazen wijsheid geeft
Des Heren woord is goed, wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen. Recht is het woord van God,
en louter zijn gebod een licht voor onze ogen.

4. Des Heren vrees is rein, zo zal ik zeker zijn
van d’ allergrootste schat. Al wat waarachtig is,
bestendig en gewis is in zijn wet vervat.
Die wet is ’t hoogste goed, meer kostelijk en zoet
dan ’t edelst van de honing; begeerlijker dan goud,
blijft dit ons laatst behoud het woord van onze Koning.

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment: De liefde verbindt

Kinderluisterlied: Kom in de kring van Gods gezin

Kom in de kring van Gods gezin,
geef mij een hand en kom,
want er is plaats voor iedereen, kom in de kring.

Kom in de kring van Gods gezin,
zoals Rebekka kwam
in het gezin van Abraham, kom in de kring.

Kom in de kring van Gods gezin,
net zoals Petrus kwam
bij de discipelen van de Heer, kom in de kring.

Kom in kring van Gods gezin,
net zoals Paulus kwam
in de gemeente van de Heer, kom in de kring.

Schriftlezing: 2 Tessalonicenzen 1 : 4 – 12 (BGT)

Ik spreek in alle kerken vol trots over jullie. Want jullie houden het vol om te blijven geloven, ook al worden jullie vervolgd en ook al zijn jullie in moeilijkheden.
God heeft besloten dat jullie het waard zijn om bij zijn nieuwe wereld te horen en jullie laten zien dat dat een juist besluit is. Want jullie houden vol, ook nu jullie moeten lijden voor zijn nieuwe wereld.
God straft en beloont mensen op een eerlijke manier. Hij zal jullie onderdrukkers straffen. En hij zal jullie, die nu onderdrukt worden, samen met mij bevrijden uit alle moeilijkheden. Dat zal gebeuren op de dag dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel.
Hij komt met zijn leger van engelen, en met een groot vuur. Dan zal hij de mensen straffen die God niet kennen en het goede nieuws over onze Heer Jezus niet willen geloven. Die mensen worden gestraft met eeuwige pijn, ver weg van de Heer en zijn grote macht. Op die dag komt de Heer om geëerd en bewonderd te worden door de mensen die bij hem horen. Dat zijn alle mensen die zijn gaan geloven. Daar horen jullie ook bij want jullie geloven wat ik aan jullie verteld heb.
Ik bid steeds weer dat jullie blijven vasthouden aan je geloof. Onze God heeft jullie uitgekozen. Ik bid dat jullie zullen leven op een manier die daarbij past. Ik vraag God om jullie sterk te maken met zijn kracht. Want dan zullen jullie alleen nog maar goede dingen willen doen, die passen bij het geloof. Dan zullen jullie onze Heer Jezus eren als hij komt, en hij zal jullie eren. Zo goed is Jezus Christus die onze Heer en God is, voor ons.

Zingen: Lied 360 : 1, 2, 4 en 5

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

4. Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

5. Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Verkondiging: Houd vol, tot de Heer komt!

Orgelspel – intermezzo

Zingen Lied 756 : 1, 4, 5 en 6

1. Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit, Messias, uw gezag!

4. Zal ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan, in deze wereldtijd?

5. Dat alle tirannie Eens zal geleden zijn.
O sabbat Gods en zie Dan zal het vrede zijn.

6. Wij bidden, Heer, sta op en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop die onze Herder zijt!

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Lied 769 : 1, 5 en 6

1. Eens, als de bazuinen klinken,
Uit de hoogte, links en rechts,
Duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd,
Rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5. Mensen kom uw lot te boven.
Wacht na dit een ander uur,
Gij moet op het wonder hopen
Dat gij oplaait als een vuur,
Want de Geest zal ons bestoken,
Nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
Maar het Woord drijft aan tot spoed,
Zouden wij niet haastig eten,
Gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
Komt voor eens en komt voor goed!

Zingen: Lied 416 : 1, 2, 3, 4 ter inleiding op de Zegen

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen


Collecten bij de uitgang

Bestemming:
Vandaag is de collecte bestemd voor de Diaconie:
Stichting Present Noordoostpolder
en voor de Kerk. Van harte aanbevolen.

Kerkgangers hun gaven kwijt in de daarvoor bestemde collectezakken bij de in/uitgang van de kerkzaal.

Voor alle anderen:

In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.