Liturgie Ensyfairdienst 12 september 2021 10:00


Helaas kan deze dienst niet via kerkdienst gemist of kerkomroep worden uitgezonden.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

KOM UIT JE TENT

Ensyfairdienst, zondag 12 september 2021.

Aanvang 10.00 uur.

Voorganger Jan Piet Thibaudier
Met medewerking van Lost and Found te Emmeloord
Organist Paul Buijnink
Oecumenische werkgroep Ens

Woord van welkom

Intredelied: door de wereld gaat een woord
– Lost and Found en aanwezigen:

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
“Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs.”

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist’ ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Begroeting:
Kyrie gebed, Gebed om ontferming

A = Allen: Luister Heer ontferm u over ons

Bidden wij tot de levende God
Vader van onze Heer Jezus Christus
In de kracht van de heilige Geest.
A,

Over de stad van God op aarde
voor het volk dat hier bijeen is
bidden wij om licht en verlossing.
A,

Over de wereld waarin wij leven
over hen die worden verdrukt
bidden wij om geloof en toekomst.
A,

Over allen die zoeken naar waarheid
en het Evangelie willen verstaan
bidden wij om geduld en aandacht
A,

Zingen: Abba Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Gebed opening van het Woord

Eerste lezing: Leefstijl ( uit Recht uit het hart blz. 142)

Leefstijl is het unieke patroon van je dagelijks leven,
het is je haardracht en de kleren die je kiest,
het is je omgang en het uitgaan met je vrienden,
het is de keuze van je maaltijd,
je eenzijdige voeding of het weloverwogen menu.

Leefstijl is je manier van autorijden, de gordels die je wel of niet gebruikt,
het is je haasten of het kalmer aan doen,
het is ’t glaasje dat je drinkt, je matigheid of alcoholmisbruik.
Het is beschermen van degenen die je lief zijn of hen in de kou laten staan.

Leefstijl is je medicijngebruik,
het is het al of niet verslaafd zijn aan diverse genotsmiddelen.
Het is je weerstand tegen een medische behandeling.

Leefstijl is actief of onverschillig zijn,
het is je uitleven in je vrije tijd
uren naar Netflix kijken of met je telefoon bezig zijn,
het is iets leuks doen, uitgaan of je vervelen.

Leefstijl is hoe je op spanningen reageert,
het is weten hoé je te ontspannen.
Het is denken over jezelf, je leven, je baan, familie en vrienden.
Het wijzigen van bepaalde dingen in je leven,
het weten wat al of niet veranderen kan en hiermee leren leven.
Het is wanhopig of tevreden zijn.

Leeftijd is risico’s lopen en je gezond verstand gebruiken
voor je gezondheid, je baan, je leven thuis of op school.
Het is afhankelijk of zelfstandig zijn, weten hoe jezelf te redden.

Leefstijl is je doen en laten, wat je voelt en wat je zegt,
Het is het toetsen van je leven aan de waarden die je stelt,
jouw leefstijl kan veranderen of niet.
Jouw leefstijl is je schijnsel op het heden en het straks.
Jouw leeftijd nú vormt mee de basis van je wel of niet gezond zijn later.

Tussenzang: Lost and Found – twee liederen

Laat het feest zijn in de huizen
Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis

in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

Halleluja
Halleluja
Halleluja
Halleluja

en

Bless the Lord (Taizé)
Bless the Lord, my soul
And bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life

2e Lezing: Lucas 10: 25-37 Bijbel in Gewone Taal

Een Samaritaan helpt
Een wetsleraar stelt Jezus een vraag
25 Er kwam een wetsleraar naar Jezus toe. Hij wilde Jezus iets verkeerds laten zeggen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 26 Jezus zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet? Wat lees je daar?’ 27 De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met al je kracht. En houd evenveel van je medemensen als van jezelf.’ 28 Toen zei Jezus: ‘Dat is het goede antwoord. Als je dat doet, zul je eeuwig leven. ’
Jezus vertelt over een man op reis
29 De wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij: ‘Wie is mijn medemens dan?’ 30 Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei: ‘Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem halfdood, en lieten hem liggen. 31 Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. 32 Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg.
Een Samaritaan helpt de man
33 Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. 34 Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. 35 De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn terugreis.’’ 36 Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan?’ 37 De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’

Acclamatie na het Evangelie: begeleiding Paul

U komt de lof toe U het gezang
U alle glorie o Vader, o Zoon, o heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

– verhaal voor de kinderen op de websites te volgen:

Een kleurplaat wordt uitgedeeld voor jullie, zie ook de websites van beide kerken.

Download hier de kleurplaat.

Geloofsbelijdenis ( samen staand )

wij zijn één in de Heer Jezus Christus,
belijden wij ons gemeenschappelijk geloof in één God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle tijden,
God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud
is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden
door de heilige Geest, uit de maagd Maria
en mens is geworden;
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is, op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften,
is opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden,
en aan zijn rijk zal geen einde komen.
En in de heilige Geest, — die Heer is en levend maakt,
die uitgaat van de Vader — die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, algemene katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop ter vergeving van de zonden.
Wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Lost and Found ( we kunnen allen meezingen) – twee liederen:

Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’, uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

En:
Tienduizend redenen (de zon komt op) ( we kunnen allen meezingen)
De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt zijn heilige naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, Uw naam is groot en Uw hart is zacht. Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt Zijn heilige naam.

En op dit dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijst nu Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijkt Zijn heilige naam. Verheerlijkt Zijn heilige naam, verheerlijkt Zijn heilige naam.

Voorbeden:
Voor een voorbede zingen we samen met Lost and Found:
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Kumbaya my Lord, kumbaya
Oh Lord, kumbaya

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaren vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens

Collecte : Ens& Co bij de uitgang

Slotgedachte

Zegen

lied: Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Bijdrage Lost and Found

U bent mijn schuilplaats
U bent mijn schuilplaats Heer — U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben steun ik op U — Ik vertrouw op U — Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.