Liturgie Eerste Kerstdag 25 december 2020 – 9.30 uur


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link te downloaden.

Liturgie Eerste Kerstdag 25 december 2020 – 9.30 uur

Protestantse Gemeente “De Zaaier” – Ens

Voorganger: de heer A. Brinkman, Lunteren
Ouderling van dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Anneke Batterink
Organist: Klaas Brouwer

De bloemen van de vorige week zijn als groet, bemoediging en tevens felicitatie voor haar 85 ste verjaardag gegaan naar Mw. Ruiter-Kampen.

In het Kerkblad is in het kerkdienstenrooster de dienst op Oudejaarsavond niet vermeld.
Deze is om 19.30 uur en wordt online gehouden zonder kerkgangers. Voorganger is br. Lous Bosselaar.

Voorafgaand aan de dienst verzorgen Kees en Dianne de muziek:

Liedboek 442 “Op U, mijn Heiland blijf ik hopen”
Opwekking 527 “Licht in de nacht”

Intrede:

Stil gebed, votum & groet

Liedboek 477 : 1 t/m 5 “Komt allen tezamen” (orgel & zanggroep)

1. Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2. De hemelse englen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

3. Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

4. O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

5. Zingt aarde en hemel,
Zingt nu enge’lenkoren,
Zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Openingstekst: Jesaja 9: 5-6 (door voorganger)

Lied “Kerstoffer” (Kees en Dianne)

Dienst van het Woord:

Gebed om de opening van de Bijbel

Lezing: Lucas 2: 1-7 (door Matthé van den Berg)

21In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Liedboek 478 : 1 en 2 “Komt, verwondert u hier, mensen” (orgel & zanggroep)

1. Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind !
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

Vervolg lezing: Lucas 2: 8-14 (door Matthé)

8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Hemelhoog 128 : 1 t/m 3 “Eer zij God in onze dagen” (orgel & zanggroep)

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Vervolg lezing: Lucas 2: 15-20 (door Matthé)

15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

HemelHoog 139 : 1 t/m 3 “Ik kniel aan Uwe kribbe neer” (orgel & zanggroep)

1. Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3. Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en ’t ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

Verkondiging met als thema: “God-met-ons: kwetsbaar en ontwapenend”

Lied: “Salt and Light” van Lauren Daigle (door Marith van Dorsten en Janneke Stuy)

Dienst van de gebeden:

Collecte: 1e Diaconie: Kerkinactie Kinderen in de knel; 2e Kerk; 3e Missionaire commissie.

U mag uw gaven digitaal bijdragen. De rekeningnummers staan in het kerkblad.

Gebeden: Dankzegging, voorbeden, stil gebed & Onze Vader

Gedicht: “Stilte.” (door Henrieke Ziel)

Zending & zegen

Slotlied: Evangelische Liedbundel 101 “Ere zij God” (door alle musici)