Liturgie doopdienst 9 mei 2021 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie voor de doopdienst op 9 mei 2021

in de Protestantse Gemeente De Zaaier Ens.
De Heilige Doop zal bediend worden aan
Linde Julia Haagsma
geboren op 2 oktober 2020

Ens 9 mei 2021
Protestantse Gemeente “De Zaaier”
Voorganger: ds. G. Timmer
Ouderling van dienst: Ivo Bakker
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Pianist: Kees Grobecker
Zanggroep: Henrieke, Mette, Marith, Esther Carlijn


Welkom en mededelingen en aansteken paaskaars (ouderling van dienst)

Intochtslied: Luisterlied YouTube

Psalm 65:1
De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Psalm 72: 1
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Stil gebed, Bemoediging en Groet
De zanggroep zingt: Lied 1008: 1, 2
1
Rechter in het licht verheven,
Koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleug’len ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.
2
Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Leefregel
De zanggroep zingt: HH 503, Opwekking Kids 77

God kent jou vanaf het begin
helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou,
ja, Hij houdt van jou en mij

Gebed

Binnenbrengen Linde

De zanggroep zingt: Lied 347: 1, 2
1
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

2
Herder, neem uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

Inleiding op de doop

Onderwijzing

Onze Heer Jezus Christus,
die zich Zelf heeft laten dopen
om te delen in ons leven en onze dood,
en die uit de dood is opgestaan
om ons te doen leven in zijn leven,
heeft vóór zijn Hemelvaart de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen
door hen te dopen
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
en hen te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Naar Matteüs 28:19-20

De zanggroep zingt: HH 502: 1 en 2
1
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
2
Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Refrein: Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Wijkouderling
Hier in Gods huis is binnengebracht: Linde Julia Haagsma, dochter van Mark Haagsma en Antoinet Haagsma-van Tilburg en zusje van Merijn.

De doopouders komen naar voren

Mark en Antoinet verlangen jullie dat Linde gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?

Ouders: Ja dat verlangen wij.

Afwending en toewending Allen gaan staan
Doopouders en u allen, hier samengekomen rond de doopvont, om getuigen te worden van de doop van Linde.
We weten ons – ook door onze eigen doop – gedragen door God alleen. Hij laat ons niet los, Hij heeft het eerste en laatste woord. Wij wenden ons af tegen alle kwade machten die daar tegenin gaan.
Wij wenden ons naar de Vader, Zoon en heilige Geest toe, door met de kerk van alle eeuwen ons geloof te belijden.

Luisterlied YouTube: HH 344: 1, 2en 3

Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

Allen gaan zitten, de ouders blijven staan

Vragen aan de ouders:
Nu jullie in dit geloof jullie kind laat dopen, vraag ik jullie:
Geloven jullie dat het rijke evangelie dat in Gods Woord bekend is gemaakt
en door de kerk en haar belijdenis is samengevat,
het enige fundament van onze redding is?

Belijden jullie dat Linde – net als wij allen – uit haarzelf van God af kan dwalen,
maar in Christus door de doop gereinigd en geheiligd is, en zo deel heeft aan Gods eeuwige verbond?

Doopouders, wat is daarop jullie antwoord?
Ja

(Kinderen komen naar voren)

Doopgebed

Doop

Geloften
Zo is de naam van Linde nu verenigd met de naam van de Drie-enige God.

Tot de ouders:
Willen jullie – Mark en Antoinet – Linde ontvangen als een kind van God en je door haar aanwezigheid in jullie huis en leven laten sterken in het geloof?
Willen jullie haar laten opgroeien in de gemeente van Christus zodat Linde eenmaal zelf zal kunnen beamen wat haar met de doop gegeven is?
En willen jullie haar voorgaan, ieder met de gaven die God jullie gegeven heeft,
op de weg die de Heer ons heeft gebaand?

Ouders: Ja, dat willen wij.

Belofte van de gemeente
Gemeente, zo klein als Linde ook is, zij mag in de kerk van Jezus Christus haar plaats helemaal innemen. Daarom vraag ik u: wilt u Linde ontvangen in uw midden, en haar in uw woorden en daden voorgaan in het geloof?

Gemeente zegt: ja dat willen wij.

Doopkaars en doopkaart
De doopkaars en de doopkaart worden aangeboden door wijkouderling Lous Bosselaar

Verwelkoming Linde
Allen staan
Gemeente, draag Linde op in uw gebeden en ga met haar de weg van het Koninkrijk.

Gemeente zingt haar in stilte toe
De zanggroep zingt: Hemelhoog 502 (vervolg)

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Refrein:
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons en vernieuw ons leven Heer.

Refrein

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is. Dat ons leven bij U veilig is.

Gedicht (door Antoinet)

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder
Ja dat ben je, onze Linde, een wonder
Aan het begin van het leven
Dat je door papa en mama is gegeven.
Er staat nog zoveel te gebeuren
Ik zal proberen het al een beetje voor je in te kleuren

GELUK
Geluk is voor de één een snelle auto,
En voor de ander een wandeling op een mooie lentedag
Het zit in hele grote dingen, maar juist ook in de kleine
Als je het tegenkomt, koester het dan, spreek het uit, dat mag!

GEZONDHEID
Gezondheid is een heel kostbaar goed
Je hebt het slechts deels zelf in de hand
Het is iets waar je heel zorgvuldig mee omgaan moet

LIEFDE
Liefde heb je vanaf het eerste uur gekregen en gegeven
Liefde is iets overweldigends, iets prachtigs
Het vormt de rode draad van heel je leven

VRIENDSCHAP
Vriendschap is iets dat je geeft en dat je krijgt
En als je zorgvuldig omgaat met diegenen die je lief zijn.
Is het iets dat altijd bij je blijft

Dit zijn een paar fundamenten van je bestaan.
Zo heeft God je leven ook bedoeld
Laat ruzie, bedrog en verdriet zoveel mogelijk aan je voorbij gaan.
Mocht het je pad kruisen, weet dan dat Hij met je meevoelt.

Dat is waarom we hier vandaag zijn.
Dat is wat we vandaag vieren.
Het is goed zo, het is feest, het is fijn.

Gebed om de opening van Gods Woord

1e Schriftlezing Psalm 1:1-6 (NBV)
¹ Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
² maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

³ Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

⁴ Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.

⁵ Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Luisterlied YouTube: Opwekking 244

Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
Noch zit in de kring der spotters,
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

2e Schriftlezing Johannes 15:5 (NBV)
⁵ Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunt je niets doen.

Luisterlied YouTube: Lied 653: 1 en 7
1
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
7
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging

De zanggroep zingt: HH 596 ‘Hoor ons loflied overal’

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

Refrein:
In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

Refrein
Halleluja, Halleluja -8x-
Refrein

Dank- en voorbeden

Slotlied: De zanggroep zingt: Lied 913

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Luisterlied YouTube: Lied 425
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal


Inzameling van de gaven.
Collecte bestemd voor Stichting Present Noordoostpolder en voor de kerk. Van harte aanbevolen.
U kunt uw gaven kwijt in de collectezakken achterin de kerkzaal bij de oude uitgang.

Voor alle anderen: In het kerkblad vindt u de rekeningen waarop u uw bijdragen kunt overmaken.