Liturgie dankdienst voor het leven van Ymert Hollestelle


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

 

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

Ymert Albartus (Ymert) Hollestelle

geboren 16 oktober 1928
overleden 11 augustus 2021

“De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets”

 

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens

Dinsdag 17 augustus 2021, aanvang 13:30 uur

 

Voorganger: Br. L. Bosselaar, Ens
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Geertje Buitenhuis

 

“Het ruwhouten kruis”: Joh. de Heer 836: 1 en 3
Bij het binnendragen luisteren we naar het lievelingslied van Ymert

1 Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.
Refrein:
‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
tot de Heer’ komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d’ eeuwigheidskroon.

3 Van dat ruwhouten kruis, met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht, vol van reddende kracht,
voor een ieder die in Hem gelooft.
Refrein.

Achterkleinzoon Dexx zet de foto op de kist

Woord van welkom

Votum en groet (staande)

Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet los laat wat Zijn hand begon.
Genade en vrede voor ons van God, de Vader door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen!

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

De Paaskaars

Uitleg symbool: De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert het licht van Jezus Christus, die het kwaad en het duister heeft overwonnen: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Kleindochter Tjerna zal de Paaskaars aansteken

Luisterlied (meezingen mag): Joh. de Heer 100

 

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn Slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen

Een bijdrage van dhr Jan Buiter, penningmeester van de Eriba HYMER Club Nederland (Eriba Caravan Club)

Een bijdrage van dhr Jan Hopster, voorzitter van de AVOM (Algemene Vereniging voor Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine),
afdeling Salland

Luisterlied (meezingen mag): Joh. De Heer 283

 

Vaste Rots van mijn behoud,
Als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op uw trouw,
Laat mij rusten in uw schauw,
Waar het bloed, door u gestort,
Mij de bron des levens wordt.

Eenmaal als de stonde slaat,
Dat mijn lichaam sterven gaat,
Als mij ziel uit de aardsche woon,
Opstijgt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot,
Berg mijn ziele voor den dood.

Gebed

We sluiten dit gebed af met het gebed dat Ymert ongetwijfeld uit zijn hoofd gekend zal hebben:
een dankgebed dat na het eten werd uitgesproken:
Menslievende God, uw Naam zij geloofd en gedankt,
omdat Gij ons met deze Uwe liefdegaven hebt gevoed.
Voed ook onze ziel met het brood des levens
en versterk onze harten door uw genade,
opdat wij onze krachten mogen besteden in uw dienst,
en tot eer van uw Naam mogen leven. Amen

Schriftlezingen:

Psalm 100: Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

Filippenzen 4: 4-9:
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien.
Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.

Zingen (meezingen mag): Psalm 118: 9

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in ’s Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Overdenking

Zingen (meezingen mag): Lied 512: 1, 5 en 7

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

7 O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Gebed

De gedenksteen wordt in een van de handen van de levensboom gelegd

Uitleg symbool: Op de tafel ligt een steen met daarop de naam van Ymert Albartus Hollestelle. Deze steen wordt in onze kerk bewaard tot zondag voleinding 21 november 2021. Die zondag worden in de eredienst de overledenen uit onze gemeente, waaronder Ymert Hollestelle, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt de gedachtenissteen samen met de kaars aan de in die dienst aanwezige familieleden overhandigd.

Achterkleinzoon Luuk legt de steen in de boom.

Slotlied: Joh. De Heer 140: 1 en 3

1 Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van ’t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Refrein
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij ! Staat open, ook voor mij.

3 Die open poort leidt tot Gods troon:
gaat door, laat niets u hind’ren;
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
die God biedt aan Zijn kind’ren
Refrein

Uitgeleide

Almachtige en barmhartige God, Uit U, door U en tot U zijn alle dingen, En al onze wegen zijn U bekend.
Sta ons bij, bidden wij U, op de weg die wij nu gaan.

Begeleid ons met uw troost nu wij dit mensenkind uitdragen. Geef ons vertrouwen in uw goedheid, dat wij hem geborgen weten in uw genade en houd ons vast omwillen van uw geliefde Zoon, die gekruisigd is en opgestaan tot ons eeuwig heil. Laten wij dan gaan in de vrede van de Heer, zijn dag tegemoet.

De Heer zegene en behoede ons. De heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

Amen

Dankwoord namens de familie en mededelingen

De aanwezige veteranen van de AVOM gaan voor en naast de kist staan voor een eregroet.

 

Bij het uitdragen luisteren we (meezingen mag) naar Lied 467 (Liedboek voor de Kerken 1973):

1 O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond’looz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

2 O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze bede
voor hen, die zijn in nood op zee!

3 O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

4 O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van ’t geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.