Liturgie dankdienst voor het leven van Seine Pol


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

 

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

Seine Pol

geboren 5 september 1946
en overleden 27 oktober 2021

 

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens

Dinsdag 2 november 2021 aanvang 11.30 uur

Voorganger: Lous Bosselaar
Wijkouderling/Ouderling van dienst: Paul Buijnink
Ouderling: Tineke Dibbits
Organist: Klaas Brouwer

 

Bij het binnendragen orgelspel: The Holy City
(liedtekst)
1 Terwijl ‘k eens lag te slapen kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem, ‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen zich juichend aan hun zang.
Refrein: Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer.
2 Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop een stem, het is volbracht.
3 En verder zag ‘k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd, haar koning wachtend beidt. ‘k Zag straten van het zuiverst goud, door d’ open paar’len poort, miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord. Maar onder harp en cymbelspel, juicht mens en eng’lenstem, tot eer van God en van het Lam, in ’t nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.

Woord van welkom

Votum en groet (staande)

Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet los laat wat Zijn hand begon.
Genade en vrede voor ons van God, de Vader door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen!

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

Aansteken paaskaars door Klaas

De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert het licht van Jezus Christus, die het kwaad en het duister heeft overwonnen.

Samen zingen: Psalm 68: 7
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebed

Samen zingen: Psalm 119: 40 en 34
Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wand’len voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.

In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht.
Hoog in de hemel is uw naam verheven.
Uw trouw is van geslachte tot geslacht,
al wat er leeft, ontvangt van U het leven.
Gij hebt de hele wereld voortgebracht
en voor altijd een vaste plaats gegeven.

1e Schriftlezing O.T. Psalm 15
Een psalm van David.
HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.

Samen zingen: Lied 769: 1 , 4 en 6
1 Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

2e Schriftlezing N.T. Lucas 6: 47-49
Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij Me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt:
hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’

Samen zingen: Opwekking 281:
Lied 2 x zingen
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Overdenking: “Dag aan dag draagt Hij ons”

Samen zingen: Lied 913: 1 t/m 4
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Gedenksteen en levensboom:
Onze gemeente geeft aan de nabestaanden van de overledenen een witte steen. Deze steen, met daarop de naam van Seine Pol, wordt in onze kerk bewaard tot gedachteniszondag 21 november 2021. Dan worden de overledenen uit onze gemeente, waaronder Seine Pol, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt deze steen samen met de kaars aan de alsdan aanwezige vertegenwoordiger van de familie overhandigd.
De steen zal in de levensboom worden gelegd
door Hillie en Petra

Gedicht “Wanneer je iemand missen moet”
(uit “Wishes for You – Anette) door Marianne

Wanneer je iemand missen moet
Niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat heel erg zwaar
Ja, dat is gewoon heel naar

Nooit meer samen kunnen praten
Een leegte die is achtergelaten
Verdriet en een groot gemis
Als iemand er niet meer is

Wat blijft, zijn de herinneringen
Dat worden hele waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart
Op een speciaal plekje in je hart

Gebed

Samen zingen: Opwekking 392
Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Ik zal van U houden
in leven en dood.
En ik wil U prijzen,
zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
dan roep ik tot U:
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu.

Dankwoord door Jacob

Bij het uitdragen luisteren we naar orgelspel:
Lichtstad met uw paarlen poorten

Tekst van het lied:
Lichtstad met uw paarlen poorten Wondere stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men hier op aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Luisteren naar zijn liefdestem Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem. Refrein

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats

Bij het graf lezen we Openbaring 21: 1 t/m 7

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –
Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Jezus zegt:
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25)

Zegenbede:
Moge God ons zegenen en ons behoeden. Moge De Heer Zijn aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn. Moge de Heer zijn aangezicht over ons verheffen en ons vrede geven. Amen