Liturgie Dankdienst voor het leven van Hilligje van Benthem-Driezen


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

Hilligje van Benthem-Driezen

geboren te Ambt-Vollenhove op 18 september 1934
overleden te Ens op 27 mei 2021

 

 

 

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens

Dinsdag 1 juni 2021 om 11.45 uur

Voorganger: Lous Bosselaar
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Organist: Aleid Klompenmaker

 

Orgelbespeling Ik zie een poort wijd open staan
Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen,
Van ’t kruis waar ‘k vrijlijk heen mag gaan,
Om vrede te bekomen.

Genade Gods zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij. Staat open ook voor mij.

Woord van welkom

Votum en groet (staande)

Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet los laat wat Zijn hand begon.
Genade en vrede voor ons van God, de Vader door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen!

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

Aansteken paaskaars door Levi

De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert het licht van Jezus Christus, die het kwaad en het duister heeft overwonnen.

Luisterlied: Lichtstad met uw paarlen poorten

 

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wondere stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luisteren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Refrein

Gebed

Voordracht door Miriam

Orgelspel Intermezzo

In memoriam door familie

Luisterlied: Abba Vader, U alleen

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Schriftlezing O.T. Psalm 100
Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

Schriftlezing N.T. Openbaring 21: 1-5 en 11-12
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw! . . . . . .
De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

Orgelbespeling: Psalm 139: 1 en 4

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in ’t hemels licht,
al daald’ ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,
altijd en overal omringen.

Overdenking: “ik zie een poort wijd open staan”

Orgelbespeling Meditatief

Gedenksteen en levensboom:
Onze gemeente geeft aan de nabestaanden van de overledenen een witte steen. Op tafel ligt een steen met daarop de naam van Hilligje van Benthem-Driezen. Deze steen wordt in onze kerk bewaard tot zondag voleinding in november 2021. Die zondag worden de overledenen uit onze gemeente, waaronder Hilligje van Benthem, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt de gedachtenissteen samen met de kaars aan de in de dienst aanwezige vertegenwoordiger van de familie overhandigd.
De steen zal in de levensboom worden gelegd
door Tim.

Gebed

Luisterlied: Psalm 23b

1 De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

5 De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Dankwoord door Truus

Orgelbespeling bij het uitdragen:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats

Bij het graf gezamenlijk bidden “Onze Vader”

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Jezus zegt:

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25)

Zegenbede:

Moge God ons zegenen en ons behoeden. Moge De Heer Zijn aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn. Moge de Heer zijn aangezicht over ons verheffen en ons vrede geven. Amen

In Memoriam Hillie van Benthem

Hilligje van Benthem-Driezen werd op 18 september 1934 geboren in Kadoelen/Sint Jansklooster, als jongste meisje in een boerengezin.

In 1956 is ze getrouwd met Roelof van Benthem en hebben ze de eerste jaren van hun huwelijk in de Leeuwte in Sint Jansklooster geboerd. Daar werd eerst Jaap en daarna Evert geboren. Op de dag dat Evert geboren werd ontvingen Roelof en Hillie een brief van de Domeinen. Er is hun een boerderij aan de Drietorensweg 31 in Ens toegewezen.

In het voorjaar 1959 vertrekken ze van het oude land naar het nieuwe land. Daar wordt dochter Truus geboren en later zonen Johan en Henk.

Ma wordt lid van de Christelijke Plattelands Vrouwen en is daar maar liefst 60 jaar lid van geweest. Ma was erg betrokken bij het boerenbedrijf en de diverse sporten van haar kinderen. Er was altijd veel activiteit.

In 1987 overleed plotseling haar grote steun en toeverlaat Roelof. Toen stond Ma er op 53-jarige leeftijd alleen voor. Met de hulp van God en steun van haar kinderen en kleinkinderen heeft ze zich goed door haar verlies heengeslagen.

Als Henk en Esther in 1995 de boerderij overnemen, gaat Ma in de Gillotstraat wonen. De eerste jaren gaat ze dagelijks op de fiets naar de boerderij om de kalfjes te voeren. Ma is altijd erg betrokken en belangstellend voor het boerenleven geweest. De belangstelling voor het reilen en zeilen van haar kinderen en kleinkinderen was groot en er werd geen verjaardag vergeten. Elke dag waren er telefoontjes naar een van de kinderen en/of kleinkinderen.

Ma genoot erg van de autotochtjes en bezoekjes van de kinderen en kleinkinderen. Ook vloog ze meerdere keren naar Canada waar Evert en Jannette in 2000 zijn gaan wonen.

Omdat ma het liefst haar eigen kinderen om zich heen had, werden er plannen gemaakt om in een mantelzorgwoning op de ouderlijke boerderij aan de Drietorensweg te gaan wonen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. In april dit jaar wordt ze ziek en na een zeer korte ziekteperiode is ze op 27 mei met haar kinderen om haar heen rustig gestorven. Ma wordt herinnerd als een sterke, lieve en betrokken moeder, oma en overgroot oma.