Liturgie dankdienst voor het leven van Hendrikje Batterink-Nijhuis


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

 

 

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

Hendrikje Batterink-Nijhuis

geboren te Witharen op 20 augustus 1926
overleden te Marknesse op 25 november 2021

 

Protestantse Gemeente “De Zaaier” te Ens
Donderdag 2 december 2021 om 11.30 uur

Voorganger: Lous Bosselaar
Ouderling van dienst: Tineke Dibbits
Diaken van dienst: Wikje Ziel
Organist: René van Rijn

 

Bij het binnendragen luisteren we naar orgelspel:

Improvisatie over “Heer wees mijn gids”

Woord van welkom

Votum en groet (staande)

Wij spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet los laat wat Zijn hand begon.
Genade en vrede voor ons van God, de Vader door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. Hij woont met zijn Geest in ons. Halleluja, amen!

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (naar Romeinen 14: 7-8)

Aansteken paaskaars door Annie

De kaars die u op het podium voor in de kerk ziet staan, symboliseert het licht van Jezus Christus, die het kwaad en het duister heeft overwonnen.

Aansteken kaarsen op de liturgische tafel
voor wie ons zijn voorgegaan en aan wie we denken:
door Janneke: kaars voor papa
door Alie: kaars voor zusje Gé
door Hinke: kaars voor alle anderen die in onze gedachten zijn en die we missen

Samen zingen: Psalm 68: 7

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebed

Herinneringen aan moeder door Geke en Alie

Herinneringen aan oma door Jaap en Leon

Anneke zingt: Lied 442

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Schriftlezing O.T. Psalm 139: 1-6, 17 en 18 door Jenny

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

Hoe rijk zijn Uw gedachten God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Samen zingen: Opwekking 392: 1 en 2

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom,
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Overdenking: “Een sterke vrouw”

Samen zingen: Lied 769: 1

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Gedenksteen en levensboom:
Onze gemeente geeft aan de nabestaanden van de overledenen een witte steen. Op tafel ligt een steen met daarop de naam van Hendrikje Batterink-Nijhuis. Deze steen wordt in onze kerk bewaard tot zondag voleinding 20 november 2022.
Die zondag worden de overledenen uit onze gemeente, waaronder Hendrikje Batterink-Nijhuis, herdacht en zal een kaars aan de paaskaars worden aangestoken. Na afloop van die dienst wordt de gedachtenissteen samen met de kaars aan de in de dienst aanwezige vertegenwoordiger van de familie overhandigd.

De steen zal in de levensboom worden gelegd
door Jelle met zijn moeder Maartje

Gebed

Samen zingen: Lied 416: 1, 3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankwoord door Henk

Bij het uitdragen luisteren (meezingen mag) we naar het lied: Lichtstad met uw paarlen poorten

Tekst van het lied:
Lichtstad met uw paarlen poorten.
Wond’re stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men hier op aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten.
Luisteren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen.
Straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten.
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats


Bij het graf leest Leon met ons Openbaring 21: 1 t/m 5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –

Jezus zegt:
Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven. (Johannes 11:25)

Zegenbede:
Moge God ons zegenen en ons behoeden. Moge de Heer Zijn aangezicht over ons doen lichten en ons genadig zijn. Moge de Heer zijn aangezicht over ons verheffen en ons vrede geven. Amen