Liturgie Dankdag 2020, woensdagavond 11 november om 19. 30 uur


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

De liturgie voor deze dienst is via deze link ook als pdf te downloaden.

Dankdag 2020, woensdagavond 11 november om 19. 30 uur

PKN kerk `de Zaaier`
Voorganger: pastor Wiebe Mulder
Organist: Paul Buijnink
Dienst is voorbereid door de oecumenische commissie
m.m.v. een zanggroepje

Welkom

Intrede/aanvangslied, zanggroepje: Zolang er mensen zijn op aarde – nieuw liedboek 981: 1, 3, 4, 5
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Bemoediging en groet: Kruisteken ( naar keuze )
Gebed :
Gorialied/ lofzang, zanggroepje: Alles wat adem heeft. 146 c, nieuw liedboek

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!

5 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, – couplet lezen, vervolgens orgelspel
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong’rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!

7 Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu Amen,
zingen nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest!
Halleluja, halleluja!

Gebed om verlichting met de Heilige Geest:

Schriftlezing: Psalm 65 verzen 10-14
10U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar, vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het: 11u doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.12U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel,14de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe. – Zo spreekt de Heer

Schriftlezing: Deuteronomium 24, 14 – 22
14 Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. 15
U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de HEER zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend.
16 Ouders mogen niet ter dood gebracht worden om wat hun kinderen hebben misdaan, en kinderen niet om de misdaden van hun ouders; alleen om wat iemand zelf misdaan heeft, mag hij ter dood gebracht worden.
17 U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. 18 Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen.
19 Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. 20En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. –
Zo spreekt de Heer

Luisterlied: Naastenliefde — Nederland zingt

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/naastenliefde

Naastenliefde
Liedtekst
Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen
Soms ligt ons pad in het donker gehuld
Willen wij vechten en zeker niet klagen
al is ons hart dan met droefheid vervuld

Waarom o Heer zijn er zo vele vragen
Waarom o Heer is er zoveel verdriet
Waarom o Heer kan de mens niet vragen
Waarom o Heer is het uitzicht er niet

Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
God wijst eenieder
precies de juiste weg
Hij reikt u vandaag ook weer de hand

Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen

De laatsten zullen de eersten zijn — lezing uit het Nieuwe Testament, Mattheus 20: 1 – 16

201Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” 5En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” 7“Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” 9En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. 10En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. 11Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen: 12“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 13Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? 14Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16
Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ –
– Zo spreekt de Heer.

Meditatief orgelspel

Verkondiging: pastor Wiebe Mulder

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.

Danken, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. -Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. — En leid ons niet in verzoeking, — maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Inzameling van de gaven, bestemming Dorcas: voedselpakketten buitenland, uw bijdrage kan ook overgemaakt worden: diaconie P.G. de Zaaier NL09RABO0386542856 o.v.v. actie Dorcas

Zingen door het zanggroepje: Wij dragen onze gaven — 365 nieuw liedboek : 1,5 en 7

1 Wij dragen onze gaven, het werk van onze hand,
het werk van onze dagen, de garven van het land,
van wind en zon en regen
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!

Wij brengen U de druiven,
wij plengen U de wijn,
die zal van U getuigen,
die zal U eigen zijn,
geheel en al U eigen
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!

7 Gij hebt U zelf gegeven
als zaad, voor ons ontkiemd,
uw hart en ziel en zegen,
Gij zijt het, die ons dient
met vlees en bloed en leven
o God en Heer, groot is uw eer, halleluja!

Slotgedachte

Zegen:

Slotlied: lied 393, liedboek voor de kerken, zanggroepje

1 De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2 Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3 Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4 Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.