Liturgie 2e Kerstdag, zondag 26 december 09:30


      Luister live mee

De dienst is met beeld te volgen via kerkdienstgemist.nl of te beluisteren via kerkomroep.nl.

Helaas wil het nog wel eens voorkomen dat het geluid bij kerdienstgemist.nl wegvalt, probeer in dat geval mee te luisteren via kerkomroep.nl, die doet het vaak wel.


Protestantse Gemeente De Zaaier, Ens
Liturgie zondag 26 december 2021 9:30
2e Kerstdag Zangdienst “De Zaaier Zingt”

Voorganger: Lous Bosselaar
Ouderling van dienst: Beppego van Wijk
Diaken van dienst: Syta Vellinga
Organist: Klaas Brouwer, Urk
Muzikale medewerking: Jacob, Johan en Klaas Pol

Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 477: 1, 2 en 4

1 Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

2 De hemelse eng’len
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

4 O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Stil gebed, Bemoediging, Groet

Zingen: Psalm 98: 1 en 2:

Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Geloofsbelijdenis – luisterversie:
(opname Sint Nicolaasbasiliek, Amsterdam)

Ik geloof in God, de almachtige Vader
schepper van hemel en aarde

en in Jezus Christus
zijn enige zoon onze Heer
die ontvangen is van de Heilige Geest

geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus
is gekruisigd, gestorven en begraven

Die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel

zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader
Vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden

Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige Katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen

de vergeving van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven. Amen

Gebed

Zingen Lied 478: 1, 2 en 4

1 Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die ’t al draagt in zijne hand.

4 O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,
maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

Gedicht

Luisterlied: Wij aanbidden Hem (Elly en Rikkert)

Zingen Ev Liedbundel 377: 1 en 2

1. U bid ik aan, o macht der liefde,
die zich in Jezus openbaart,
die mij gezocht heeft, hoe ’k haar griefde,
die ’k zoeken mag, schoon gans onwaard!
’k Vergeet mijzelf waar ’k in de golven
der zee van liefde werd bedolven

2. O, prent mij diep in hart en zinnen
uw nooit volprezen Jezus naam,
en maakt tot dankbaar wederminnen
uw teed’re liefde mij bekwaam!
Moog’ ik in woord, in werk en leven
uw heilig beeld ’t aanschouwen geven.

1e Schriftlezing: Ruth 1: 15-19 NBV
‘Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Naomi, ‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan.
Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem.

Zingen Lied 481: 1 en 2

1 Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vreed op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng’len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2e Schriftlezing Matteüs 2, De wijzen uit het oosten

Zingen Lied 141 LvdK 1973: 1 en 2

1 Ik kniel aan uwe kribbe neer,
o Jezus, Gij mijn leven!
Ik kom tot U en breng U, Heer,
wat Gij mij hebt gegeven.
O, neem mijn leven, geest en hart,
en laat mijn ziel in vreugd en smart
bij U geborgen wezen.

2 Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

Verkondiging: Kom, laten wij aanbidden

Zingen Lied 906: 1, 2 en 8

1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve ’t hart Hem weder.

2 God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Gebed

Slotlied: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen

Ere zij God in den hoge (2x)
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God, ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen
Amen, amen

Zegen – luisterversie:
Gezongen door de Kathedrale Laurentius en Elisabeth
cantorij Rotterdam o.l.v. Marc Schaap

Solo:
De Levende zegene en behoede u;
de levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.
Koor:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Solo:
Zegene u de levende en almachtige God
Vader, Zoon en Heilige Geest,
Koor:
Amen, Amen, Amen

Collecte: bestemd voor het project van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië-Eritrea (ISEE) (Diaconie) en voor de kerk. Van harte aanbevolen