Één viering drie dagen lang, Paascyclus liturgie

Één viering drie dagen lang …

Witte Donderdag 9 april 2020 om 19:30 uur

Goede Vrijdag 10 april 2020 om 19.30 uur

Paaswake, zaterdag 11 april om 21.30 uur

      Luister live mee


Pentekening Rembrandt, Rijksprentenkabinet.

 

Viering Witte Donderdag

Bemoediging, groet

Aanvangspsalm 67: 1 t/m 3

Inleidende woorden

Gebed van de Witte Donderdag

Lezing: Exodus 12: 15 – 20

Lied 556: 1 en 4, 5 ‘Alles wat over u geschreven staat…’

Schriftlezing: Johannes 13:1-15 – Jezus wast de voeten van de leerlingen

Kwartet zingt: `In de stilte van de nacht` — In de stilte van de nacht met mijn vrienden, met mijn vrienden, word ik bang, beangst en bang, zo vlak bij mijn trouwe vrienden.

In de stilte van de nacht groeit de wanhoop, groeit de wanhoop, slechts verlatenheid en angst, ja van God en mens verlaten. In de stilte van de nacht groeit aanvaarding, groeit aanvaarding, vrede spreidt zich in mijn hart, overgave en onthechting.

In de stilte van de nacht Judaskussen, Judaskussen, overvallen, opgebracht, om wat schijngetuigenissen.

 

Meditatief: `Dienen in liefde`

Zingen 569: 1 t/m 4 – Toen Jezus wist: nu is gekomen

Viering van de maaltijd van de Heer   Inleiding:

Verlangen

Kwartet zingt: `Samen eten wij`

1 Wij nemen aan de tafel plaats met ieder die gelooft. U maakt dat wij één lichaam zijn met Jezus als ons hoofd.

 

2 Hier deelt U ons vrijgevig uit; het brood,de beker wijn. U breekt en schenkt zelf aan ons, wil onze maaltijd zijn.

Samen eten wij,samen delen wij.

Er is brood voor iedereen

Proef de liefde, wij zijn welkom.

Hier aan tafel zijn wij één.

 

3 Wij willen zoals Jezus zijn, veranderd naar Zijn beeld; één lichaam dat ruimhartig. geeft, het goede leven deelt.

 

Samen eten wij, samen delen wij.

Er is brood voor iedereen .

Proef de liefde, wij zijn welkom.

Hier aan tafel zijn wij één.(2x)

 

Beurtspraak

 1. Vrede zij met u
 2. Vrede ook met u
 3. Verheft uw harten
 4. Wij zijn met ons hart bij de Heer
 5. Brengen wij dank aan de Heer, onze God
 6. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Instellingswoorden

Tafelgebed

Samenzang: `Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven`: lied 985 : 1

Allen: Onze Vader, die in de hemelen zijt….

Zingen: lied 840: 1 – Kwartet zingt: `Lieve Heer, Gij zegt `kom`en ik kom`

Lieve Heer, Gij zegt: ‘kom’ en ik kom, want  mijn leven is onder de macht gesteld van de Heer die mijn dagen en de nachten telt en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

Nodiging

Breken van brood  (U mag nu thuis ook het brood nemen)

Schenken van wijn (U mag nu thuis ook uit `de beker`drinken.)

Gebed

Collectebestemming: Diaconie (kerk) ,info vindt u in het kerkblad van april op blz. 18.

Samen zingen op de melodie van lied 247

U wil ik danken, grote Levensvorst

Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.

Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;

In uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Slottekst: Lucas 22: 39-42 We begeven ons in gedachten in de hof van Getsemane, waar Jezus ons vraagt om te waken.

Kwartet zingt: `Bleibet hier und wachtet mit mir, wachet und betet, wachet und betet`.

Zingen: We gaan de avond in en zingen met elkaar Lied 247:1, 4, 5 ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’

De zegen komt aan het einde van de drie vieringen!

 

Goede Vrijdag

 

Kwartet: lied 558: 1 t/m 10 – `Jezus om Uw lijden groot`

1 Jezus om uw lijden groot, om uw leven en –uw dood,

die vol-breng-  en ’t recht van God,  Ky-ri-e e—lei—son

 

2 Heer ,om uw zachtmoedigheid, vorst die op een ezel rijdt

en om Sions onwil schreit, Ky-ri-e e-lei-son.

 

3 Om de zalving door een vrouw, vreugdeolie, geur van rouw,

Teken van wat komen zou, Ky-ri-e e-lei-son.

 

4 Om het brood, Heer dat Gij breekt, om de beker die Gij reikt,

Om de woorden die Gij spreekt, Ky-ri-e e-lei-son.

 

5 Here, om uw bloedig zweet, als Ge alleen de wijnpers treedt,

om de kelk vol bitter leed,  Ky-ri-e e-lei-son.

 

6 Om het zwijgen ,het geduld, waarmee Gij de wet vervult,

als men vrucht’loos zoekt naar schuld, Ky-ri-e e-lei-son.

 

7 Om het woord van godlijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, zelf hebt Ge uw geding beslecht, Ky-ri-e e-lei-son.

 

8 Om de doornen van uw kroon, om de gees’ling en de hoon,

roepen wij, o Mensenzoon, Ky-ri-e e-lei-son.

 

 

9 Om uw kruis Heer, bidden wij, om de speerstoot in uw zij,

ga aan onze schuld voorbij, Ky-ri-e e-lei-son.

 

10 Heer , om uw vijf wonden rood, om uw onverdiende dood,

smeken wij in onze nood, Ky-ri-e e-lei-son.

 

Paaskaars brandt al.

Bemoediging, groet

Gebed

Psalm 22, afwisselend zingen , lezen

Zingen: Psalm 22: 1

HEILIGE SCHRIFT

– gebed om de opening van het woord; het Woord van God vraagt toegang tot onze harten

Lezen Psalm 22: 1 tm 6                                                 

Zingen: Psalm 22: 2                                                        

Lezen: Psalm 22: 20 t/m 24                                           

Zingen: Psalm 22: 10                                                     

Lezen: Psalm 22: 25 t/m 29

De Paaskaars wordt gedoofd

Moment van stilte

Zingen: lied 576 A `O hoofd vol bloed en wonden` de verzen 1, 4 en 7 

Meditatie: De 7 Kruiswoorden met bij elke zin een korte overweging: uit Luc. 23, Joh. 19, Matteüs 27: 46,  Mc. 15: 34

 • Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”. 23 vers 34
 • Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult u met mij zijn in het paradijs.

Luc.23 : 43

 • Vrouw, zie daar uw zoon. Zie daar uw moeder.” ( Joh. 19, 26 b + 27 a)
 • Ik heb dorst. Johannes 19, 28

Zingen: Evangelische liedbundel 114: 1 t/m 4        

Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak, voor zijn oog aan ’t kruishout brak.

Hoe nog stervende zijn mond, troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: Hij vergeet ons niet, schoon Hij stervend ons verliet.

Op zijn kreet: “Het is volbracht,” antwoordt mijn aanbidding zacht:
Jezus, ook voor mij verwierf, Gij verlossing, toen Gij stierf.

Hoor ik, hoe het laatst van al, Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot, in de handen van mijn God.

Vervolg Kruismeditatie:

 • Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? ( Matteüs 27, 46 / Mc. 15, 34 )
 • Het is volbracht. 19, 30a
 • Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest. Lucas 23, 46

Zingen: Evangelische liedbundel 114: 6, 7 en 8

Hoor ik, hoe Hij riep: `Mij dorst!` — dan roep ik: `O Levensvorst`, Gij, gij naamt de bitt`re dronk, die deez`aard verzoening schonk.

Op zijn kreet: `Het is volbracht`, antwoord mijn aanbidding zacht: `Jezus, ook voor mij verwierft – Gij verlossing, toen Gij stierft`.

Hoor ik, hoe het laatst van al, Hij zijn geest aan God beval, weet ik ook mijn geest en lot in de handen van mijn God.

Danken, bidden

Slotlied: 578 : 1 en 6 – `O kostbaar kruis, o wonder Gods`

Kwartet:  `In deze stilte`:

 

1 Geef ons uw vrede, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vrede,

in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.

 

2.Geef ons uw vreugde, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw vreugde,

in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.

3.Geef ons uw zegen, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust. Geef ons uw zegen

in deze stilte. Breng onze onrust tot rust.

 

Stille Zaterdag

Het is stil en donker in de kerk

Zingen: Psalm 130: 1 en 3 `                                          

Lof van het Licht

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?                                          

Ontwaakt, wie nog slaapt, ontwaakt en sta op.

De dageraad breekt baan.

Wachters op de morgen, hoe ver is de nacht?

Ontwaakt, wie nog slaapt, ontwaakt en sta op.

Het licht is opgegaan.

 Christus, Hij is ons licht!                                             

De Paaskaars wordt binnengedragen, ( door Klaas Pol)  We  zingen : lied 601: 1 t/m 3 `Licht dat ons aanstoot in de morgen` 

Aanwezigen steken een lichtje aan. (aan de nieuwe Paaskaars)

Zingen Psalm 68: 7 `God zij geprezen met ontzag`

(we doven onze kaarsjes en de koster doet de lichten aan)

Lezing: Gen 1: 1-5

 Zingen: NL 513: 1 en 4 `God heeft het eerste woord`

Lezing: Exodus 14: 21-31

Zingen: LB 350: 3 en 4 `Wij staan geschreven in zijn hand`

DOOPGEDACHTENIS: toeleiding, wij gaan in op de Heer van onze doop:

We antwoorden met de aanwezigen als volgt: `Ja, dat willen wij, Ja, wij erkennen het, Ja, dat geloven wij, Ja, dat verlangen wij, Ja, dat verwachten wij.

Bevestiging:

Ontvang de Heilige Geest

Die Heer is en levend maakt

Die ons verbindt met de Zoon

Die ons doet wedergeboren worden

Tot kinderen van de Vader

Tot kinderen van het Licht!

Wij zingen de Geloofsbelijdenis: Evangelische liedbundel 289: 1, 2 en 3, op de melodie van `Wat de toekomst brengen moge`

Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is,

louter goedheid en genade, licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos, heel de schepping zingt zijn eer

heeft uit liefde mij geschapen en tot liefde keer ik weer.

 

Ik geloof in Jezus Christus die voor ons ter wereld kwam.

Zoon van God en Zoon des Mensen goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven groot is het geheimenis

schenkt Hij mij het eeuwig leven, dat uit God en tot God is.

 

Ik geloof dat mijn Verlosser door de dood is heengegaan

en op Pasen, God zij glorie, uit het graf is opgestaan.

Door het brood -dit is mijn lichaam- door de wijn -dit is mijn bloed-

geeft de Vredevorst mij vrede, maakt Hij alle dingen goed.

 Lezing: Lucas 24: 1-10

Zingen:  146c: 1 en 7  `Alles wat adem heeft love de Here`

Gebeden – Afgesloten met het Onze Vader                                    

Zingen: lied 608: 1, 2 en 3 – `De steppe zal bloeien`                                             

Zegen (3x Amen)                                                                                      

Kwartet zingt: Jezus leven van ons leven`

1 Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood.

Gij heb U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood.

Gij moet sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizend maal, o, Heer, zij U daarvoor dank en eer.

 

2 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon,

die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,

als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde.

Duizend, duizend maal ,o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

 

3 Die gewillig waart ten dode, In het duister van de pijn

U ten offer hebt geboden, hoe verlaten moet Gij zijn,

troosteloos aan ’t kruis gehangen, opdat wij uw troost ontvangen.

Duizend, duizend maal ,o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

 

4 Alle leed hebt Gij geleden, Gij gedragen  met geduld

Als een worm zijt Gij vertreden, zonder schuld, om onze schuld,

opdat wij door U verheven als verlosten zouden leven.

Duizend, duizend maal ,o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

 

5 Koning tot een spot getekend, met een riet en doornenkroon,

bij de moordenaars gerekend, overstelpt  met smaad en hoon,

opdat naar uw welbehagen, wij de kroon der ere dragen.

Duizend, duizend maal ,o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank zij U ,o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden, In uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn Wil ik eeuwig dankbaar zijn.

 

Slotlied: –Tussentijds 172: 1

U zij de glorie, opgestane Heer

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens`lijk lijden, hebt Gij ondergaan

Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

 

Paascyclus 2020 met vooral lezingen uit Exodus en het Johannesevangelie: kijk en lees hoe de beide Bijbelboeken samensmelten.

Exodus:

Het volk moet eerst nog door veel ellende en slavernij heen, voor het wordt bevrijd. Dat geldt ook nu nog: bevrijding gaat vaak door pijn en verdriet heen. Er is geen weg om heen, alleen één er dwars doorheen. Waarbij we tegen onszelf, onze hoop en ons geloof aanlopen.

God trekt zich het lot van Israël aan. Hij daalt af om hen uit de macht van Egypte te bevrijden (Ex. 3: 8). Hij maakt zijn naam bekend: IK ZAL ER ZIJN.,,  Ik ben die Ik ben`

Evangelie van Johannes

Het Johannesevangelie is o.a. bekend door de Ik- ben woorden; ook hier lezen we over bevrijding, ontvangen we tekens van leven. In het Paasevangelie lezen we over Maria van Magdalena: Johannes 20: 1 – 18, zij heeft ook bevrijding mogen ervaren en daarvan mogen getuigen.

In de afbeelding zien we dat de vuurkolom en het kruis `samensmelten.

 

Wat een contrast met wat op Golgotha gebeurde in die stikdonkere uren: Jezus werd door God verlaten. Geen oriëntatie, geen veilig baken, het tegendeel van wat voor teken van leven dan ook. Het is ook bemoedigend voor ons: God zal je nooit verlaten. Hij is er, niet altijd zo merkbaar als in die wolk en de vuurzuil. maar even werkelijk.

 

De Ik-ben woorden uit het Johannesevangelie:

‘Ik ben het brood des levens’ (6:35)

‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12)

‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7)

‘Ik ben de goede herder’ (10:11)

‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25)

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6)

‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1)

Paascyclus voorbereid door: Beppego, Kees, Klaas, Peter

9, 10, 11, 12 april 2020.